Právní informace

Informace podle čl. 13 a čl. 14 GDPR
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a upozornit vás na příslušné nároky a práva na ochranu osobních údajů uplatňované ve smyslu čl. 13 obecního nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

1. Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Správcem osobních údajů je
Wolf Česká republika s.r.o.
Rybnická 92
634 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 547 429 311
Fax: +420 547 213 001
E-mail: gabotherm@wolfcr.cz

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovány a ze kterého zdroje pocházejí?

Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás získali v rámci uzavření nebo plnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu nebo v rámci vaší žádosti o práci v naší společnosti, příp. v rámci naší spolupráce.
Mezi osobní údaje patří:
Vaše základní nebo kontaktní údaje, které u zákazníků zahrnují např. jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje, fotografie.
U žadatelů o práci a zaměstnance zahrnují osobní údaje např. jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje ze životopisu a pracovní zkušenosti, bankovní údaje, fotografie.
U obchodních partnerů zahrnují osobní údaje např. jmenování smluvních partnerů, společnost, číslo v obchodním rejstříku, DIČ, IČO, adresa, údaje o kontaktní osobě (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

Při účastnících na anketách (živnostnících / koncových zákaznících) se sem řadí jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, IP adresy.

Při účastnících na akcích a soutěžích se sem řadí např. jméno, název společnosti, adresa, pracovní pozice, e-mailová adresa.

Při živnostnících a koncových zákaznících, kteří využívají aplikace a online portály, sem řadíme například jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a čas přístupu.
Při společnostech, které se registrují jako odborní partneři a využívají především nabízené aplikace a služby, sem řadíme např. název společnosti, adresu, odvětví, jméno a adresu majitele, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, při používání případné údaje jako IP adresy; tyto údaje shromažďujeme zčásti přímo ve firmě nebo od provozovatele portálu.

Při bonusových dohodách sem řadíme např. jméno a adresu nabyvatele / investorů, adresu místa zařízení, jméno a adresu obchodního partnera; tyto údaje shromažďujeme přímo my nebo naši obchodní partneři.

Kromě toho také zpracováváme i další osobní údaje:

  • informace o typu smluvních údajů a jejich obsah, údaje z objednávek, údaje o obratu a příjmech, historie zákazníků a dodavatelů a doklady o
  • poradenských službách,
  • údaje o reklamě a prodeji,
  • informace z naší elektronické komunikace (např. IP adresa, přihlašovací údaje),
  • další údaje, které jsme od vás získali v rámci našich obchodních vztahů (například na schůzkách se zákazníky),
  • údaje, které jsme sami vygenerovali z hlavních / kontaktních údajů, stejně
  • jako další údaje, jako např. s využitím analýz potřeb zákazníků a potenciálních zákazníků
  • dokumentaci udělení vašeho souhlasu např. k odebírání informačního letáku,
  • fotografie pořízené v průběhu námi pořádaných akcí.

3. Na jaké účely a na jakém právním základě jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v platném znění:

  • na splnění smlouvy nebo na provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení GDPR): Zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti probíhá za účelem plnění smlouvy online nebo na některé z našich poboček za účelem plnění smlouvy s vašimi zaměstnanci. Údaje jsou zpracovávány především při navazování obchodních kontaktů nebo při plnění smlouvy.
  • ke splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) nařízení GDPR): Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění různých právních závazků, např. vyžadováno obchodním zákoníkem nebo daňovým zákonem.
  • pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F) nařízení GDPR): Na základě vyvážení zájmů může být zpracování údajů nad rámec vlastního plnění smlouvy převedeny za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran. Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů se uskutečňuje například v následujících případech: – reklama nebo marketing (viz bod 4), – opatření pro řízení obchodu a rozvoj služeb a produktů, – vedení databáze zákazníků pro celý koncern s cílem zlepšit služby zákazníkům, – v souvislosti s trestním stíháním.
  • v rámci udělení souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR): Když jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, např. za účelem zasílání našeho informačního letáku, zveřejňování fotografií atd.
  • v rámci kolektivních smluv (čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s dodatkem 155 GDPR)

4. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu.

Proti používání vašich osobních údajů pro účely marketingu můžete kdykoliv nebo v jednotlivých případech vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Pokud si nepřejete od nás e-mailem dostávat jakékoliv nabídky, můžete proti použití vaší e-mailové adresy pro tento účel kdykoliv vznést, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Stačí tak zaslat zprávu písemnou formou. V každém e-mailu je samozřejmě obsažen i odkaz s možností odhlášení odběru.

5. Kdo získá mé osobní údaje?

Když využíváme ke zpracování požadavků poskytovatele služeb, budeme i nadále za ochranu vašich osobních údajů odpovídat my. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně a zpracovávat pouze v rámci poskytování služeb. Námi pověřeni zpracovatelé získají vaše osobní údaje, pokud je potřebují k poskytování příslušných služeb. Mezi ně patří např. poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme k provozu a zajištění našeho IT systému, stejně jako reklamní agentury a agentury poskytující kontakty pro vlastní reklamní akce. Vaše údaje budou zpracovávány v naší databázi zákazníků. Databáze zákazníků zvyšuje efektivitu využití stávajících osobních údajů zákazníků (smazání dvojitých kontaktů, označování neaktuálních nebo zemřelých zákazníků, opravování adresy) a umožňuje obohacování dat z veřejných zdrojů. Uchovávání osobních údajů zákazníků probíhá v rámci společnosti Wolf Česká republika, s.r.o. Pokud existuje zákonná povinnost, v rámci stíhání mohou být vaše osobní údaje poskytnuté orgánem a soudem i externím auditorem. Kromě toho mohou být příjemcem pro účely zahájení a plnění smlouvy vašich osobních údajů také pojišťovny, banky, registr dlužníků a poskytovatelé služeb.

6. Jak dlouho budou mé osobní údaje uložené?

Osobní údaje zpracováváme až do konce obchodního vztahu nebo do uplynutí příslušných zákonných lhůt o uchovávání údajů (například z obchodního zákoníku, daňového řádu, zákona o soukromí nebo zákona o pracovní době); kromě toho až do ukončení jakýchkoliv soudních sporů, v nichž jsou tyto údaje požadovány jako důkaz.

7. Jsou osobní údaje odesílány do třetích zemí?

Zásadně neodesíláme žádné osobní údaje do třetích zemí. Přenos se v jednotlivých případech uskuteční pouze na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise standardních smluvních doložek, příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

8. Jaké jsou moje práva na ochranu osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům:
Můžete od nás požadovat informaci, zda a do jaké míry vaše osobní údaje zpracováváme.
Právo na opravu:
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, vždy nás můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Právo na vymazání:
Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme protiprávně a nelegálně nebo nepřiměřeně zasahujeme do vašich oprávněných zájmů. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému vymazání, jako např. v případě zákonem regulovaných požadavků na uchovávání. Bez ohledu na vaše právo na vymazání budou vaše osobní údaje okamžitě a zcela vymazány, pokud nebude existovat žádná právní nebo zákonná povinnost na jejich uchovávání.
Právo na omezení zpracování:
Můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, když – popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, – je zpracování osobních údajů protiprávně a odmítnete jejich vymazání a namísto toho žádáte o omezení jejich použití, – už osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy tyto osobní údaje ještě potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo – jste proti zpracování osobních údajů vyslovili námitky.
Právo na přenositelnost údajů:
Máte právo od nás požadovat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž abychom tomu bránili, a to v případě, že: – tyto údaje zpracováváme na základě vámi uděleného a odvolatelný souhlasu nebo pro účely plnění smluvních závazků, – se toto zpracování provádí automatizovaně. Pokud je to technicky proveditelné, můžete od nás požadovat, abychom osobní údaje přímo prodali druhému správci.
Právo vznést námitky:
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoliv vznést námitky; toto stejně platí i na profilování v souladu s těmito ustanoveními. Vaše osobní údaje pak nebudeme zpracovávat, pouze pokud prokážeme, že pro zpracovávání existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo zpracování slouží pro obhajobu právních nároků. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku bez udání důvodu.
Právo podat stížnost:
Pokud se domníváte, že zpracováváním vašich osobních údajů porušujeme české nebo evropské práva o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás a my zodpovíme všechny vaše otázky. Rovněž máte právo se obrátit na příslušný kontrolní úřad nebo úřad na ochranu osobních údajů své země. Pokud vůči nám chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností od vás můžeme požadovat další informace k ověření vaší totožnosti.

9. Musím poskytovat osobní údaje?

Zpracování vašich osobních údajů potřebujeme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu nebo k jejímu plnění. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme nuceni odmítnout s vámi uzavřít smlouvu nebo nebudeme moci plnit stávající smlouvu a následně ji budeme muset ukončit. Nemáte však povinnost nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jde o údaje, které nejsou relevantní k plnění smlouvy nebo nejsou vyžadovány zákonem.